Audio

Bulgarian Rural Music from Festivals and Fieldwork

Album cover

10" LP, Balkanton BHH 481. Recordings from the first Koprivstica festival in 1965. The soloists (singers) have performed on the festival but the accompaniment is done by ensembles of the Bulgarian Radio, except tracks A4 and B1.

ИЗПЪЛНЕНИЯ НЛ НАРОДНИ ПЕВЦИ НАГРАДЕНИ НА I НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР КОПРИВЩИЦА - 1965


A

1. СТОЯН НА МАМА ПРОДУМА
изп. Н. Гитева от гр. Първомай, съпр. орк. дир. К. Колев
2. МАЛКИТЕ МОМИ
изп. К. Кавръков от гр, Тервел, съпр. орк. дир. Хр. Тодоров
3. МАРИ НИКОЛА, НИКОЛА
изп. Ал. Бурова от с. Воисил, съпр. орк. дир. К. Колев
4. ЙОРДАНЧИЦЕ, МАЛКА МОМЕ
изп. П. Пеев от с. Гълъбово, съпр. инстр. група


B

1. ЖАЛНО ПЛАЧЕ БЪЛГАРКА ДЕВОЙКА
изп. Б. Тупанкова от с. Студена,
съпр. Ил. Динев и Хр. Късийотов гъдулки
2. Я ИЗЛЕЗ, МАЛЕ
изп. М. Динков от гр. Пазарджик, съпр. орк. дир. К. Колев
3. ТРЪГНАЛ МОМКО ЛОВ ДА ЛОВИ
изп. В. Станева от гр. Варна, съпр. орк. дир. К. Колев
4. ПО-ПОЛЕКА ТРОПАЙ
изп. Ив. Георгиев от гр. Толбухин, съпр. орк, дир, Хр. Тодоров

IZP'LNENIJA NL NARODNI PEVCI NAGRADENI NA I NACIONALEN FOLKLOREN S'BOR KOPRIVSTICA - 1965


A

1. STOJAN NA MAMA PRODUMA
izp. N. Giteva ot gr. P'rvomaj, s'pr. ork. dir. K. Kolev
2. MALKITE MOMI
izp. K. Kavr'kov ot gr, Tervel, s'pr. ork. dir. Hr. Todorov
3. MARI NIKOLA, NIKOLA
izp. Al. Burova ot s. Voisil, s'pr. ork. dir. K. Kolev
4. JORDANCICE, MALKA MOME
izp. P. Peev ot s. G'l'bovo, s'pr. instr. grupa


B
1. ZALNO PLACE B'LGARKA DEVOJKA
izp. B. Tupankova ot s. Studena, s'pr. Il. Dinev i Hr. K'sijotov g'dulki
2. JA IZLEZ, MALE
izp. M. Dinkov ot gr. Pazardzik, s'pr. ork. dir. K. Kolev
3. TR'GNAL MOMKO LOV DA LOVI
izp. V. Staneva ot gr. Varna, s'pr. ork. dir. K. Kolev
4. PO-POLEKA TROPAJ
izp. Iv. Georgiev ot gr. Tolbuhin, s'pr. ork, dir, Hr. Todorov

Album cover

12" LP, Balkanton BHA 1293. Recordings from the second Koprivstica festival in 1971.

КОПРИВЩИЦА '71


I страна

1. Ганка в градина седеше
изп. Т. Янчев, с. Българево, Бургаско
2. Глава ли та боли, сино мой
изп. Надежда Хвойнева, с. Левочево, Смолянско
3. Пооди. Петър
изп. Костадинка Петрова, гр. Перник
4. Стано, слънце се надведе
изп. фолклорна група, с.Ковачевци
5. Раде, Раде
изп. Елена Граматикова, гр. Ямбол
6. Ръченица
изп. на гайда Кръстю Великов, гр. Сливен
7. Отишла е Дойна
изп. Гинка Атанасова, гр. Силистра
8. Митро ле, Митро
изп. фолклорна група от град Сандански


II страна

1. Майка Вълко тихом проговаря
изп. К. Кавръков, гр. Тервел
2. Любят се Иван и Рада
изп. Добра Савова, с. Коритен, Толбухинско
3. Два са братя
изп. Божанка Великова, гр. Варна
4. Рано ми е слънце огреяло
изп. фолклорна гр., с. Блатешница, Пернишко
5. Песен и хоро
изп. на кавал Ив. Стоянов, с. Д. Езеро, Бургаско
6. Над село Яворка
изп. фолкл. група, с. Дръмша, Костинбродско
7. Защо минаваш, Рафинко
изп. на гайда Стефан Захманов с. Соколци, Смолянско
8. Грозде ли са твои очи, момне ле
изп. фолклорна група от град Банско

KOPRIVSTICA 1971


Side I

1. Ganka was sitting in the garden
Perf. by T. Yantchev
2. Have you a headache, my son
Perf. by N. Hvoyneva
3. Walk, Peter, to your heart's content
Perf. by K. Petrova
4. Stano, the sun is declining
Performed by a folklore group of the village Kovatshevtsy
5. Rade, Rade
Performed by Elena Gramatikova
6. Ratshenitsa tfolk dance)
Performed on a bagpipe by K. Velikov
7. Doyna has gone
Performed by Ginka Atanassova
8. My Mitro
Performed by a group of the town Sandansky


Side II

1. Mother addresses herself mildly to Vulko
Performed by Kolio Kavrukov
2. Yvan and Rada are in love
Performed by Dobra Savova
3. Two are the brothers
Performed by Bojanka Velykova
4. Early sunrise
Perf. by the folklore group of the village Blateshnitsa
5. Song and ring dance Choro
Performed by Yvan Stoyanov
6. Over the village Yavorka
Performed by the folklore group of the village Drutnsha
7. Why are you passing by Rafinka
Performed by Stefan Zahmanov on a bagpipe
8. Are your eyes, maiden, grapes
Performed by a group of the town Bansko

Album cover

12" LP, Balkanton BHA 2067. Recordings from the third Koprivstica festival in 1976.

KOPRIVSTICA 76

A1 Хайдутине Се Молеха
Bagpipes – Dimitur Petkovski
Vocals – Vocal Group From Koutela Village
A2 Извеждане На Булката И Ръченик
Rebec – Nedko Petrov
A3 Яна Е Тютюн Садила
Vocals – Vocal Group From Krepost Village
A4 Ръсаллийски Мелодий
Pipe – Shain Kourtov
A5 Караи, Доке
Kaval – Unknown Artist
Vocals – Rayna Chukanova
A6 Вляла Калина В Градина
Vocals – Vocal Group From Debrashtitsa Village
A7 Овчарска Свирня И Шарено Хоро
Pipe, Flute [Dvoyanka] – Yordan Todorov
A8 Една Е Рада На Маика
Vocals – Linka Gergeva, Menka Aronova
A9 Че Хвръкна Син, Зелен Гълъб
Vocals – Vocal Group From Staro Selo Village

B1 Нестинарско Хоро
Bagpipes – Peicho Peichev
Drums – Unknown Artist
B2 Стани, Яно
Vocals – Vocal Group From Bansko Town
B3 Старо Кълско Хоро
Ocarina – Vutyu Lilov
B4 Девойко Мъри Хубава
Bagpipes – Stephan Zahmanov
Vocals – Veselin Dzhigov
B5 Овчарска Мелодия И Хоро
Kaval – Kuncho Tonev
B6 Змей Прелете През Гора Зелена
Vocals – Vocal Trio From Zheleznitsa Village
B7 Силен Вятър Дъха
Vocals – Stamatka Kirilova
B8 Коледарски Песни
Vocals – Vocal Group From Pamukchii

Album cover

Double 12" LP, Balkanton BHA 10887/10888. Recordings from the fourth Koprivstica festival in 1981.

ВНА 10887

Страна А

ЧУКНИ МИ, ЛЮБЕ, ТРОПНИ МИ
изп. Стоян Зотев от с. Долно Калиново, Кърджалийски окръг, съпр. на гайда Стайко Михайлов
БУЕН ВЯТЬР ВЕЕ
изп. женска певческа група от с. Ракитница, Старозагорски окръг
БАВНА МЕЛОДИЯ и МЕШАНО ХОРО
изп. Неделно Колев — гъдулка, от с. Игнатиево, Варненски окръг
ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ
изп. детска певческа група от с. Рилци, Толбухински окръг
ИЗГРЯЛА Е ЯСНА ЗВЕЗДА
изп. група за коледарски песни от с. Пиргово, Русенски окръг
ЧЕТВОРНО ХОРО
изп. дудучари от кв. Илиянци, София
МАМА НА СТОЯН ДУМАШЕ
изп. Желка Момчилова от с. Черница, Бургаски окръг, съпр. гъдулка
НЕ МОЙ ОДИ, БАБО
изп. мъжка певческа група от с. Ляски, Благоевградски окръг, съпр. инструментална група
ДЕВОЙКО, МАРИ, ХУБАВА
изп. женска певческа група от с. Оглед, Смолянски окръг, съпр. гайда


Страна Б

ОВЧАРСКИ МЕЛОДИИ
изп. Теодоси Спасов — кавал, от гр. Балчик, Толбухински окръг
ОВЧАР СВИРИ, МАЛЕ, НА ГЕРЕНА
изп. детска певческа група от с. Бошуля, Пазарджишки окръг
ЗАВАЛЯЛО СИТЕН СНЕЖЕЦ
изп. група за коледарски песни от с. Ловчанци, Толбухински окръг
БИБИЧЕ И ТРИХОРКА
изп. Велко Кърни-чев — окарина, от с. Стакевци, Видински окръг
НИШО НИШНА СЕ ЗВЕЗДА
изп. женска певческа група от с. Мламолово, Кюстендилски окръг
КОКОРКО, ЛИБЕ
изп. женска певческа група от с. Веселиново, Шуменски окръг
ЖЬТВАРСКА МЕЛОДИЯ
изп. Димитър Косов — двоянка, от гр. Симитли, Благоевградски окръг
ЛЕЛЕ НЕДО, ДЖАНЬМ, БЯЛА НЕДО
изп. женска певческа група от с. Елшица, Пазарджишки окръг

ВНА 10888

Страна А

БАВНА МЕЛОДИЯ и РЬЧЕНИЦА
изп. Янко Шибилев — гайда, от с. Смолница, Толбухински окръг
ДВЕ СИ МОМИ
изп. Гинка и Петя Вергиеви от с. Бошуля, Пазарджишки окръг
БАВНА МЕЛОДИЯ и ГАНКИНО ХОРО
изп. Димитър Лозанов — дудук, от с. Ружинци, Видински окръг
МАМА ГАНЕ ДУМА
изп. Диляна Петкова от гр. Попово, Търговищки окръг
ДВАЖ ДОЙОДАХ
изп. мъжка певческа група от с. Кочан, Благоевградски окръг
НИНЕ ЛЕ, МАРИ, ХУБАВА
изп. женска певческа група от с. Извор, Бургаски окръг
ДОБЬР ВЕЧЕР
изп. група за коледарски песни от с. Стоил войвода. Сливенски окръг
НЕ СИ ЛИ СЕ НАСПАЛО, РАЙНЕНЦЕ
изп. женска певческа група от с. Горни Лозен, София-град
БАВНА МЕЛОДИЯ и РЬЧЕНИЦА
изп. Христо Георгиев — гъдулка, от гр. Каспичан, Шуменски окръг


Страна Б

ЗМЕЙ ПРЕЛЕТЕ
изп. женска певческа група от кв. Симеоново, София
ГЕШАНОВСКИ РЬЧЕНИК
изп. Руси Гочев — гъдулка, от гр. Толбухин
ОТ КА' ЛАДИНА ЗАЛИБИХ
изп. женска певческа група от с. Търнак, Врачански окръг
КАНЯТ МА, ОЩЕ, МАЙЧО, МОЛЯТ МА
изп. детска певческа група от с. Селча, Смолянски окръг, съпр. на гайда Георги Кичюков
ЛЮЛЯЛА МАМА БЯЛ КАМЬК
изп. женска певческа група от с. Долно Абланово. Русенски окръг
ПОХВАЛИ СЕ МАЛКА МОМА
изп. група за коледарски песни от гр. Койнаре, Плевенски окръг
МОРИ, ОЙ РЕЧИЦИ
изп. женска певческа група от с. Кориица, Благоевградски окръг, съпр. инструментална група
ИЗВЕЖДАНЕ НА БУЛКАТА и ПРАВО ХОРО
изп. Петър Борисов — гайда, от с. Добро-плодно. Варненски окръгBHA 10887

Side A

CHOUKNI MI, LYUBE, TROPNI MI (Knock, Sweetheart, Tap on my Door)
sung by Stoyan Zotev from Dolno Kapinovo village, Kurdjali district, acc. on gaida by Staiko Mihailov
BOUEN VYATUR VEE (A Wanton Wind Is Blowing)
sung by a female vocal group from Rakitnitsa village, Stara Zagora district
SLOW MELODY and.MESHANO (Mixed) HORO
played on gadulka by Nedelcho Kolev from Ignatievo village, Varna district
LALENTSE SE LYULEE (A Little Tulip Is Swinging)
sung by a children's vocal group from Riltsi village, Tolbouhin district
IZGRYALA E YASNA ZVEZDA (A Bright Star Has Risen)
sung by a group for Christmas songs from Pirgovo village, Rousse district
CHETVORNO HORO
performed by a group of duduk-players from lliyantsi quarter, Sofia
MAMA NA STOYAN DOUMASHE (Mother Was Telling Stoyan)
sung by Zhelka Momchilova from Chernitsa village, Bourgas district, acc. on gadulka
NE MOI ODI, BABO (Don't Go, Granny)
sung by a male vocal group from Lyaski village, Blagoevgrad district, acc. by an instrumental group
DEVOIKO,MARI,HOUBAVA (Hey, You Beautiful Maiden)
sung by a female vocal group from Ogled village, Smolyan district, acc. on gaida


Side B

SHEPHERD'S TUNES
played on kaval by Teodossi Spassov from Balchik, Tolbouhin district
OVCHAR SVIRI, MALE, NA GERENA (A Shepherd Is Playing on the Marshland, Mother)
sung by a children's vocal group from Boshoulya village, Pazardjik district
ZAVALYALO SITEN SNEZHETS (A Fine Snow Is Falling)
sung by a group for Christmas songs from Lovchantsi village, Tolbouhin district
BIBICHE AND TRIHORKA
played on ocarina by Velko Kumichev from Stakevtsi village, Vidin district
NISHO NISHNA SE ZVEZDA (A Star Fell down)
played by a female vocal group from Mlamolo-vo village, Kyustendil district
KOKORKO, LIBE (My Big-Eyed Sweetheart)
sung by a female vocal group from Vesselinovo village, Shoumen district
HARVESTING TUNE
played on dvoyanka by Dimiter Kossov from Simitli, Blagoevgrad district
LELE NEDO, DZHANUM.BYALA NEDO (Hey, Nedo, You White Nedo)
sung by a femalfe vocal group from Elshitsa village, Pazardjik district


BHA 10888

Side A

SLOW MELODY and RUCHENITSA
played on gaida by Yanko Shibilev from Smolnitsa village, Tolbouhin district
DVE SI MOMI (Two Maids)
sung by Ginka and Petya Vergiev from Boshoulya village, Pazardjik district
SLOW MELODY and GANKINO HORO
played on duduk by Dimiter Lozanovfrom Rouzhin-tsi village, Vidin district
MAMA GANE DOUMA (Mother Was Telling Gane)
sung by Dilyana Petkova from Popovo, Turgovishte district
DVAZH DOIODAH (I Came Twice)
sung by a male vocal group from Kochan village, Blagoevgrad district
NINE LE,MARI,HOUBAVA (Hey You Beautiful Nine)
sung by a female vocal group from Izvor village, Bourgas district
DOBUR VECHER (Good Evening)
sung by a group for Christmas songs from Stoil Voivoda village, Sliven district
NE SI LI SE NASPALO, RAINENTSE (Haven't You Had enough Sleep, Little Raina)
sung by a female vocal group from Gorni Lozen village, Sofia
SLOW MELODY and RUCHENITSA
played on gadulka by Hristo Georgiev from Kaspichan, Shoumen district


Side B

ZMEI PRELETE (A Dragon Flew)
sung by a female vocal group from Simeonovo quarter, Sofia
GESHANOVSKI RUCHENIK
played on gadulka by Roussi Gochev from Tolbouhin
OT KA' LADINA ZALIBIH (Since I've Fallen in Love with Ladina)
sung by a female vocal group from Tumak village, Vratsa district
KANYAT MA, OSHTE, MAICHO, MOLYAT MA (They Are Asking Me, Mother)
sung by a children's vocal group from Selcha village, Smolyan district, acc. on gaida by Georgi Kichyukov
LYULYALA MAMA BYAL KAMUK (Mother Was Lulling to Sleep a White Stone)
sung by a female vocal group from Dolno Ablanovo village, Rousse district
POHVALI SE MALKA MOMA (A Young Maid Was Bragging)
sung by a group for Christmas songs from Koinare, Pleven district
MORI, OI RECHITSI (Hey You Rivulets)
sung by a female vocal group from Kornitsa village, Blagoevgrad district, acc. by an instrumental group
LEADING OUT THE BRIDE and STRAIGHT HORO
played on gaida by Peter Borissov from Dobroplodno village, Varna district

Album cover

12" LP, Balkanton BHA 10931. Recordings from the fourth Koprivstica festival in 1981, the children stage.

КОПРИВЩИЦА ’81

Изпълнения на деца, участници в IV национален събор на народното творчество

Страна А

ЛЕТЕЛИ СА, ЛЕТЕЛИ
изпълнява детска певческа група от с. Горно Александрово, Сливенски окръг
БАВНА МЕЛОДИЯ и РЪЧЕНИЦА
изпълнява на гайда Иван Василев — 16 г. от гр. Тервел, Толбухински окръг
СТАНИ МИ, МАЙЧО
изпълнява Христо Иски-лиев — 7 г. от гр. Смолян
ДВА ЦАРЯ, МАМО
изпълнява Янка Илиева — 6 г. от с. Бисер, Хасковски окръг
БАВНО ХОРО
изпълнява на кавал Енчо Коларов — 11 г. от с. Коларово, Старозагорски окръг
ВОЙВОДА, ВОЙВОДА
изпълнява Пенка Нейкова — 10 г. от с. Чернооково, Толбухински окръг, съпровождат 2 кавала
РЪЧЕНИЦА
изпълнява на гъдулка Георги Беде-лев - 14 г. от гр. Хасково
ДВЕ РАДИ
изпълнява детска певческа група от с. Аспарухово, Варненски окръг
ОРЕХ СИ С ЛИСТЕ РАЗВИВА
изпълнява Павел Хайдушки — 12 г. от с. Главиница, Пазарджишки окръг
СТРАНДЖАНСКО ХОРО и ДЖИНОВСКО ХОРО
изпълнява на гайда Асен Стойнов — 11 г. от с. Сунгурларе, Бургаски окръг


Страна Б

ТЪЧЕ ГИНКА ПЛАТНО
изпълнява Йовка Коева — 4 г. от с. Бресово, Бургаски окръг
НА ТРАПЕЗА и ШЕСТТЕ КРАКА
изпълнява на гайда Валентин Пенев - 14 г. от гр. Генерал То-шево, Толбухински окръг
ПРИДРЬНКАЛОЙ, КОЛАДЕ
изпълнява детска певческа група от гр. Бургас
ТРАКИЙСКО ХОРО
изпълнява на кавал Александър Зотев - 15 г. от гр. Стара Загора
ДАЙ СИ МА, МАЙЧИНКО
изпълнява Росица Хаджиева - 13 г. от с. Селча, Смолянски окръг, съпровождат тамбури
НА ТРАПЕЗА и РЪЧЕНИЦА
изпълнява на гайда Валентин Дамянов — 11 г. от с. Марково, Шуменски окръг
ЮБАВА НЕНО, НЕНО ЛЕ
изпълняват Валентина Грудева — 11 г. и Стоянка Романова — 9 г. от с. Звъничево, Пазарджишки
окръг НЕ ХОДИ, СИН МОЙ
изпълнява Борис Петров — ц г. от с. Еньовче, Кърджалийски окръг
ВИТО СЕ ХОРО ИЗВИВА
изпълнява Сийка В а силева — 11 г. от гр. Балчик, Толбухински окръг, съпровождат кавал и
гъдулкаKOPRIVSHTITSA ’81

Performances of Children Participants in the Fourth National Folk Festival

Side A

LETELI SA, LETELI (They Were Flying, Flying)
sung by a Children's Vocal Group from Gorno Alexandrovo village, Sliven district
SLOW MELODY and RUCHENITSA
played on gaida by Ivan Vassilev (16 years old) from Tervel, Tolbouhin district
STANI MI, MAICHO (Stand up, Mother)
sung by Hristo I ski He v (7 years old) from Smolyan
DVA TSARYA, MAMO (Two Tsars, Mother)
sung by Yanka llieva (6 years old) from Bisser village, Haskovo district
SLOW HORO
played on kaval by Encho Kolarov (11 years old) from Kolarovo village, Stara Zagora district
VOIVODA, VOIVODA
sung by Penka Neikova (10-years old) from Chemookovo village, Tolbouhin district,
accompanied on two kavals RUCHENITSA
played on gadulka Georgi Be delev (14 years old) from Haskovo
DVE RADI (Two Girls Named Rada)
sung by a Children's Vocal Group from Asparouhovo village, Varna district
OREH SI S LISTE RAZVIVA (A Walnut-tree Is Bursting into Leaf)
sung by Pavel Haidoushki (12 years old) from Glavmitsa village, Pazardjik district
STRANDZANSKO HORO and DJINOVSKO HORO
played on gaida by Assen Stoinov (11 years old) from Soungourlare village, Bourgas district


Side B

TUCHE GINKA PLATNO (Ginka Is Weaving a Cloth)
sung by Yovka Koeva (4 years old) from Bressovo village, Bourgas district
NA TRAPEZA and SHESTTE KRAKA
played on gaida by Valentin Penev (14 years old) from General Toshevo, Tolbouhin district
PRIDRUNKALOI, KOLADE (A Bell Is Jingling)
sung by a Children's Vocal Group from Bourgas
TRAKIISKO HORO
played on kaval by Alexander Zotev (15 years old) from Stara Zagora
DAI SI MA, MAICHINKO (Give Me, Mother)
sung by Rossitsa Hadjieva (13 years old) from Selcha village, Smolyan district, accompanied
on tamburas NA TRAPEZA and RUCHENITSA
played on gaida by Valentin Damyanov (11 years old) from Markovo village, Shoumen district
YUBAVA NENO, NENO LE (Beautiful Neno)
sung by Valentina Groudeva (11 years old) and Stoyanka Romanova (9 years old) from
Zvunichevo village, Pazardjik district NE HODI, SIN MOI (Don’t Go, My Son)
sung by Boris Petrov (11 years old) from Enyovche village, Kurdjali district
VITO SE HORO IZVIVA (A Horo Is Winding)
sung Siika Vassileva (11 years old) from Balchik,Tolbouhin district, accompanied on kaval
and gadulka

Album cover

Double 12" LP, Balkanton BHA 11902/11903. Recordings from the fifth Koprivstica festival in 1986.

11902


Страна А

ПРАВО СА ПЛАДНЕ ИЗПРАВИ
изп. Цана Борисова от Рибарица, Ловешки окръг Съпр. на кавал Симеон Диков
ПАЙДУШКО ХОРО
изп. инструментална група от Галата, Ловешки окръг
СОС МА КАРАЙ, МАЙЧИНКО
изп. женска певческа група от Смилян, Смолянски окръг
МАРИ МОМЕ, МАЛКА МОМЕ
изп. женска певческа група от Забърдо, Смолянски окръг
БАВНА МЕЛОДИЯ и ГАГАУЗКО ХОРО
изп. Минко Димитров от Долище, Варненски окръг
ДВА СА ЗМЕЯ НА ПЛАНИНА БИЯТ
изп. женска певческа група от Калоян, Варненски окръг
СЪБРАЛИ МИ СЕ, НАБРАЛИ
изп. женска певческа група от Минерални бани. Хасковски окръг
ИЗВЕЖДАНЕ НА БУЛКАТА и ОВЧАРОВО ХОРО
изп. Господин Русев от с. Овчарово, Хасковски окръг


Страна В

БАВНА МЕЛОДИЯ и ХОРО
изп. Благуц Петров от Трояново, Старозагорски окръг
КАТО ПОДИШ, СТОЯНЕ
изп. женска певческа група от Кокаляне, София-град
СЛЪНЦЕ ВИСОКО, ЛИБЕ ДАЛЕКО
изп. женска певческа група от Бистрица (Млади), София-град
ХОРО
изп. Асен Ризойков от Раброво, Видински окръг
СТОЙНЬО НА СТАНКА ДУМАШЕ
изп. Асенка Янева от Арчар, Видински окръг
БАВНА ОВЧАРСКА и ДАЙЧОВО ХОРО
изп. Йордан Тодоров от Синаговци, Видински окръг
ДОБИЛ СЪМ МЛАДА НИВЯСТА и АЛЕХЧЕНСКИТЕ ХАДЖИИ
изп. мъжка певческа група от Припек, Кърджалийски окръг
БЕЛБЕРИНО, МАЛКАЙ МОМЕ
изп. мъжка певческа група от Костандово, Пазарджишки окръг
НАЗЛЬНКИНО ХОРО
изп. инструментална група от Дорковр, Пазарджишки окръг


11903


Страна А

ЕЛЕНО, ЕЛЕНО
изп. женска певческа група от Горна Диканя, Пернишки окръг
РЪЧЕНИЦА
изп. оркестър от Горна Диканя, Пернишки окръг
ЗМЕЙО НА РАДА ДУМАШЕ
изп. женска певческа група от Опака, Търговищки окръг
РЪЧЕНИЦА
изп. Цанко Стоянов от Пепелина, Русенски окръг
ПРИПАДНАХА МАЛКИ МОМИ
изп. женска певческа група от Мечка, Русенски окръг
ПАЙДУШКО ХОРО
изп. инструментална група от Бяла, Русенски окръг
БАВНА МЕЛОДИЯ
изп. Диньо Кръстев от Драма, Ямболски окръг
КОЯ Й БИЛА ТАЗ МОМА
изп. женска певческа група от Кюлевча, Шуменски окръг


Страна В

МУЗИКА СВИРИ В РЯКАТА
изп. женска певческа група от Ичера, Сливенски окръг
ПРАВО ХОРО
изп. оркестър от Гарван, Силистренски окръг
ВЕТЬР ВЕЕ
изп. женска певческа група от Червен брег, Кюстендилски окръг
ОВЧАРСКИ МЕЛОДИИ
изп. Иван Биволев от Крайници, Кюстендилски окръг
ЙОЙ ТА ТЕБЕ, СТАР СТАНИНЕ
изп. мъжка певческа група от Нова Камена, Толбухински окръг
НА ТРАПЕЗА и ПРАВО ХОРО
изп. Трифон Трифонов от Трайково, Михайловградски окръг
МЕСТНИ МЕЛОДИИ
изп. инструментална група от Крива бара, Михаиловградски окръг


Записите от фонотеката на Българско радио; от съборите, проведени по окръзи за националния фестивал в Копривщица
Съставител: Виктория Стоянова
Презапис: Цветана Карашенска
Редактор: Лиляна Христозова11902


Side A

PRAVO SA PLADNE IZPRAVI (Noon Stood Up)
perf. by Tsana Borissova from the villagge of Ribaritsa, Lovech district
PAIDOUSHKO HORO
perf. by instrumental group from the village of Galata, Lovech district
SOS MA KARAI, MAICHINKO (Take Me, Mother)
perf. by female vocal group from the village of Smilyan, Smolyan district
MARI MOME, MALKA MOME (Hey Girl, You Little Girl)
perf. by female vocal group from the village of Zaburdo, Smolyan district
SLOW MELODY and GAGAUZKO HORO
perf. by Minko Dimitrov from the village of Dolishte, Varna district
DVA SA ZMEYA NA PLANINA BIYAT (Two Dragons Are Fighting in the Mountains)
perf. by female vocal group from the village of Kaloyan, Varna district
SUBRALI MI SE, NABRALI (Well, There Have Gathered)
perf. by female vocal group from Mineralni bani, Haskovo district
TAKING OUT THE BRIDE and SHEPHERDS’ HORO
perf. by Gospodin Rousev from the village of Ovcharovo, Haskovo district


Side B

SLOW MELODY and HORO
perf. by Blagoutz Petrov from the village of Troyanovo, Stara Zagora district
KATO PODISH, STOYANE (When You Are Walking About, Stoyane)
perf. by female vocal group from Kokalyane, Sofia City
SLUNTSE VISSOKO, LIBE DALEKO (The Sun Is High Above, My Sweetheart Is Far Away) perf. by female vocal group from Bistntsa (young), Sofia City
HORO
perf. by Assen Rizoikov from the village of Rabrovo, Vidin district
STOINYO NA STANKA DOUMASHE (Stoinyo Said To Stanka)
perf. by Asenka Yaneva from the village of Archar, Vidin district
SLOW SHEPHERDS TUNE and DAICHOVO HORO
perf. by Yordan Todorov from the village of Sinagovtsi, Vidin district
DOBIL SUM MLADA NIVYASTA (I Married a Young Maid) and ALEHCHENSKITE HADJII (The Hadjis from Alehchen)
perf. by male vocal group from the village of Pripek, Kurdjali district
BELBERINO, MALKAI MOME (Belberino, Young Maid)
perf. by male vocal group from Kostandovo, Pazardjik district
NAZLUNKINO HORO
perf. by instrumental group from the village of Dorkovo, Pazardjik district


11903


Side A

ELENO, ELENO
perf. by female vocal group from the village of Goma Dikanya, Pernik district
RUCHENITSA
perf. by an orchestra from the village of Gorna Dikanya, Pernik district
ZMEYO NA RADA DOUMASHE (Dragon Said to Rada)
perf. by female vocal group from the village of Opaka, Turgovishte district
RUCHENIT5A
perf. by Tsanko Stoyanov from the village of Pepelina, Rousse district
PRIPADNAHA MALKIMOMI (Young Maidens Have Fainted)
perf. by female vocal group from the village of Mechka, Rousse district
PAIDOUSHKO HORO
perf. by instrumental group from the town of Byala, Rousse district
SLOW MELODY
perf. by Dinyo Krustev from the village of Drama, Yambol district
KOYA I BILA TAZ MOMA (Who Was This Maiden)
perf. by female vocal group from the village of Kyulevcha, Shoumen district


Side B

MOUZIKA SVIRI V RYAKATA (Music Is Playing in the River)
perf. by female vocal group from the village of Ichera, Sliven district
STRAIGHT HORO
perf. by an orchestra from the village of Garvan, Silistra district
VETER VEE (A Wind Is Blowing)
perf. by female vocal group from the village of Cherven breg. Kyustendil district
SHEPHERDS’ TUNES
perf.by Ivan Bivolev from the village of Krainitsi, Kyustendil district
YOITA TEBE, STAR STANINE (Hey You, Old Master)
perf. by male vocal group from the village of Nova Kamena, Tolbouhin district
AT THE TABLE and STRAIGHT HORO
perf. by Trifon Trifonov from the village of Traikovo, Mihailovgrad district
LOCAL TONES
perf. by instrumental group from the village of Kriva bara, Mihailovgrad district

The recordings are taken from the Bulgarian National Radio sound collection. They have been made during the district folk festivals for the selection of performers at the Koprivshtitsa National Folk Festival
Compiled by Victoria Stoyanova
Rerecording: Tsvetana Karashenska
Editor: Lily ana Hristozova
Album cover

12" LP, Balkanton BHA 12058. Recordings from the fifth Koprivstica festival in 1986, the children stage.

Страна А

1. Митко си с гайда свиряши
изп. Детска фолклорна група към ДЮФА от гр. Смолян, рък. Мария Каменова
2. Засвирили са до три ми гайди
изп. Ивелина Петрова — 9-год. от гр. Толбухин
3. На трапеза
изп. на кавал Юлиян Георгиев — 16-год. от гр. Перник
4. Рада си платно тъчеше
изп. Мария Тодорова — 7-год. от с. Падина, Варненски окръг
5. Пратили Яна
изп. Детска фолклорна група отс. Мещица, Пернишки окръг, рък. Марияна Ангелова
6. Седнал ми беше Тодорчо
изп. Ценко Петров — 5-год. от гр. Сеново, Разградски окръг
7. Тракийско право хоро
изп. на гъдулка Денис Игнатов — 16-год. от с. Могилец, Търговищки окръг
8. Де са е чуло, видело
изп. Детска фолклорна група от с. Елховец, Смолянски окръг, рък. Екатерина Цветкова
9. Я викни, Радо
изп. Нели Любенова — 16-год. от с. Шишковци, Кюстендилски окръг
10. Добър юнак
изп. Детска фолклорна група за коледарски песни от с. Горен Чифлик, Варненски окръг, рък. Дончо Гуцов
11. Бавна мелодия
изп. на кавал Стоян Чобанов — 13-год. от гр. Сливен
12. Девойко мари, хубава
изп. Детска фолклорна група при НОУ „Кирил и Методий "отс. Падина, Кърджалийски окръг, рък. Иван Първанов, съпр. на гайда Митко Цветков


Страна В

1. Харам ни стана, юначе
изп. Таня Скечелиева — 4-год. от гр. Златоград, Смолянски окръг, съпр. на гайда Росен Ешпеков
2. Че кой ми коси сено зелено
изп. Детска фолклорна група от с. Лазарево, Врачански окръг, рък. Иванка Пишунова
3. Яница пътя сбъркала
изп. Стоян Косанов — 9-год. от с. Годлево, Благоевградски окръг, съпр. на тамбура Лазар Косанов — 13-год.
4. Самай мома
изп. Цонка Димитрова — 10-год. от с. Оборище, Пазарджишки окръг
5. Бре, Деяне
изп. Детска фолклорна група при читалище „Петър Малинов" от кв. Волуяк, София, рък. Кремена Станчева
6. Юначе карат ворзано
изп. Фанка Георгиева — 16-год. от с. Оряховец, Смолянски окръг, съпр. на гайда Маргарит Василев
7. Бавна мелодия и Ръчеиица
изп. на гайда Митко Цветков — 13-год. отс. Згалево, Плевенски окръг
8. Мари Стано
изп. Стоян Димов — 6-год. от гр. Девня, Варненски окръг
9. Моме Стойне
изп. Веселка Добринова — 14-год. от с. Дерманци, Ловешки окръг
10. Ой, девойкьо
изп. Детски фолклорен вокален квартет от кв. Мрамор, София, рък. Бойка Присадова


Записите са осъществени от Българско радио по време на V национален събор на народното творчество в Копривщица.Side A

1. Mitko si s gaida sviryashi (Mitko Played His Bagpipe)
perf. by Children's Folk Group at the Children-and-Youth Folk Ensemble — Smolyen directed by Maria Kamenova
2. Zasvirili sa dor tri mi gaidi (Three Bagpipes Started Playing)
perf. by Ivellna Petrova, 9 years old, from Tolbouhln
3. Na trapeza (At the Table)
perf. on bagpipe by Yu Han Georgi— ev — 16 years old from Pernik
4. Rada si platno tucheshe (Rada Wove Her Cloth)
perf. by Maria Todorova, 7 years old, from the village of Padina, Varna district
5. Pratili Yana (They Sent Yana)
perf. by Children's Folk Group from the village of Meshtitsa, Pernik district, directed by Mariana Angelova
6. Sednal mi beshe Todorcho (Little Todor Had Sat Down)
perf. by Tsenko Petrov, 5 years old, from Senovo, Razgrad district
7. Trakiisko Pravo Horo
perf. on gadulka by Denis Ignatov, 16 years old from the village of MogUets, Turgovishte district
8. De sa a choulo, videlo (Whoever Heard or Saw)
perf, by Children's Folk Group from the village of Elhovets, Smolyen district, directed by Ekaterina Tsvetkova
9. Ya vikni, Rado (Cry Out, Rado)
perf. by Nelly Lyubenova, 16 years old from the village of Shishkovtsi, Kyustendil district
10. Dobur yunak (A Good Brave Lad)
perf. by Children's Folk Group for Christmas songs from the village of Goren Chiflik, Varna district, directed by Doncho Goutsov
11. Slow Melody
perf. on kaval by Stoyan Chobanov, 13 years old from-Sliven
12. Devoiko mari, houbava (Hey, You Beautiful Maiden)
perf. by Children's Folk Group at "Cyril and Methodius" School from the village of Padina, Kurdjall District directed by Ivan Purva-nov, acc. on bagpipe by Mitko Tsvetkov


Side B

1. Haram ni stana, yunache (You Became Our Chief, Young Lad)
perf. by Tanya Skechelieva, 4 years old from Zlatograd, Smo-lyan district, acc. on bagpipe by Rossen Eshpekov
2. Che koi mi kosi seno zeleno (Who Is Mowing that Green Grass)
perf. by Children's Folk Group from the village of Lazarevo, Vratsa district directed by Ivanka Pishounova
3. Yanitsa putya sburkala (Yanitsa Took the Wrong Way)
perf. by Stoyan Kossanov, 9 years old, from the village of Godlevo, Blagoevgrad district, acc. on tambura by Lazar Kossanov, 13 years old
4. Samai moma (The Maid Alone)
perf. by Tsonka Dimitrova, 10 years old, from the village of Oborishte, Pazardjik district
5. Bre, Deyane (Hey, Deyane)
perf. by Children's Folk Group at the "Peter Malinov" Public Cultural Club from Voluyak quarter, Sofia, directed by Kremena Stancheva
6. Yunache karat vorzano (They Are Leading a Chained Hero)
perf. by Fanka Georgieva, 16 years old from the village of Oryahovets, Smolyan district, acc. on bagpipe by Margarit Vassiiev
7. Slow Melody and Ruchenitsa
perf. on bagpipe by Mitko Tsvetkov, 13 years old from the village of Zgalevo, Pleven district
8. Mari Stano (Hey, Stano)
perf. by Stoyan Dimov, 6 years old from Devnya, Varna district
9. Mome Stoine
perf. by Vesselka Dobrinova, 14 years old, from the village of Dermantsi, Lovech district
10. Oi, devoikyo (Oh, Maiden)
perf. by Children's Vocal Folk Quartet from Mramor quarter, Sofia, directed by Boika Prissadova


Recorded by the Bulgarian National Radio during the Fifth National Folk Festival In Koprlvshtitsa
Compiled by Lilyana Todorova.